Elektrická požiarna signalizácia - EPS

Charakteristika

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) slúži pre preventívnu ochranu objektov pred požiarom. Opticky a akusticky signalizuje vznik a miesto požiaru, samočinne alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdávanie informácie o požiari osobám určeným na vykonanie požiarneho zásahu, prípadne uvádza do činnosti zariadenia, ktoré bránia rozšíreniu požiaru alebo priamo vykonávajú protipožiarny zásah. Uvádza do činnosti zariadenia, ktoré bránia rozšíreniu požiaru - stabilné hasiace zariadenia, vodné clony, požiarne klapky, apod. EPS má charakter pomocného zariadenia, ktoré je jedným z prostriedkov protipožiarneho zabezpečenia objektu.

Výhody

Inštaláciou systému EPS a včasným zásahom je možné podstatne znížiť riziko vzniku veľkých materiálnych škôd, znížiť riziko ohrozenia ľudského života, zdravia a v neposlednom rade aj predísť možnému vážnemu ohrozeniu životného prostredia. Hlavnou úlohou EPS je včas rozpoznať už prvotné príznaky požiaru a poskytnúť tým čas na realizáciu účinného zásahu ešte pred rozšírením požiaru. Inštaláciu systémov EPS taktiež predpisujú normy STN, EN a príslušné zákony. EPS je možné realizovať ako samostatný systém, alebo ako doplnkovú požiarnu signalizáciu k poplachovému systému na hlásenie narušenia (PSN).

EPS je často inštalovaná ako nadštandardné vybavenie objektu, ktoré však v prípade vzniku požiaru dáva predpoklady na urýchlenú obnovu prevádzky a zníženie rozsahu škôd spôsobených prestojmi.

Komponenty