Elektronická zabezpečovacia signalizácia - EZS

Charakteristika

Elektronická zabezpečovacia signalizácia (EZS) zabezpečuje elektronickú ochranu objektov a majetku pred narušiteľmi. Spoľahlivo detekuje a indikuje prítomnosť, vstup alebo pokus o vstup nepovolaných osôb do stráženého objektu. Reaguje na pohyb nepovolaných osôb a okamžite zabezpečuje prenos informácií do miesta, ktoré zabezpečuje ochranu objektu.

Zariadenia poplachových systémov predstavujú súbor technických prostriedkov - ústrední, snímačov, signalizačných a doplnkových prostriedkov vytvárajúcich systém, ktorý slúži k signalizácii miesta narušenia chráneného systému. Tento systém umožňuje odovzdanie poplachového signálu na vopred určené miesta, čím sa uľahčí činnosť zásahovej služby. EZS je určený k ochrane objektov proti krádeži vlámaním, sabotáži a na ochranu pracovníkov objektu proti prepadnutiu. Je základným stavebným prvkom Integrovaného bezpečnostného systému.

Ochrana majetku

Zmysel použitia týchto zariadení spočíva v potrebe dostatočnej ochrany objektu s možnosťou okamžitého zistenia a následného hlásenia narušenia objektu pomocou signalizačného alebo komunikačného zariadenia. Zariadenie EZS skvalitňuje klasické zabezpečenie objektu (mechanické zábrany, bezpečnostné dvere a zámky, ochranné fólie...) pred vniknutím neželaných osôb, sabotáže a eliminuje krádeže. Toto zariadenie je možné používať v súčinnosti s ďalšími druhmi ochrany objektov, napr. so systémom priemyselnej televízie - CCTV, vstupovým systémom, atď.

Pomocou EZS sa posilňuje klasická mechanická ochrana objektov, čím sa dosahuje vysoká úroveň zabezpečenia hodnôt. EZS má v ochrane dôležitú preventívnu, informačnú a dokumentačnú úlohu. Zariadenia majú dokázateľný vplyv na potencionálnych páchateľov pri ich odradzovaní útočiť na chránený záujem.

 

Komponenty

Základnú zostavu systému tvorí:
ústredňa, detektory, signalizačné zariadenia prípadne poplachové prenosové systémy, jedno alebo viacej napájacích zariadení, ktoré môžu byť kombinované s inými komponentmi EZS alebo sú inštalované samostatne.

Dôležitým aspektom návrhu systému je stanovenie stupňa rizík objektu, v ktorom má byť tento systém inštalovaný (objekt s nízkymi rizikami, strednými rizikami, vysokými rizikami...) od čoho sa odvíja výber, kvalita a počet jednotlivých komponentov do konfigurovaného systému.

Ústredne

Infradetektory

Snímače rozbitia skla

 

Prenosový poplachový systém (PPS)

Zariadenie alebo sieťový systém používané na prenos informácie o stave jedného alebo viacerých poplachových systémov na jedno alebo viacej miest zabezpečenia ochrany (PCO, SBS). Používa sa systém číslicovej komunikácie, ktorý prenáša informáciu vo forme číslicových kódovaných signálov cez prenosové cesty vytvorené prostredníctvom automatickej telefónnej voľby v komutovaných verejných telefónnych sieťach alebo bezdrôtovo.

Narušenie objektu

Narušenie objektu ústredňa vyhlási sirénou, rádiovým prenosom alebo telefónnym hlásičom. Cieľom sirény je silným zvukom odplašiť páchateľa a upozorniť okolie na vniknutie do objektu. Nachádza sa v objekte alebo vonku, kde ju dopĺňa intenzívny blikač. Ochranu proti poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu tvorí nerezový plášť alebo plastový kryt. Pri externých sirénach je samozrejmosťou vlastný záložný akumulátor, ktorý aktivuje sirénu vo chvíli, keď sa narušiteľ pokúsi sirénu zneškodniť vytrhnutím zo steny alebo odpojením od ústredne.

Diaľková signalizácia

Úlohou diaľkovej signalizácie je informovať majiteľa alebo správcu objektu o narušení objektu. Hlásič je pripojený k telefónnej linke alebo GSM bráne a okamžite po spustení poplachu vyšle na zadané telefónne čísla vopred nahranú zvukovú alebo textovú správu o vniknutí do objektu.

 

Klasické alebo bezdrôtové systémy?

Klasické systémy sú prepojené káblami, ktorými sa prenáša napájacie napätie a všetky informácie. Káble sa inštalujú pod omietkou alebo v žľaboch. Naproti tomu bezdrôtové systémy komunikujú medzi sebou rádiovo a snímače sú napájané z batérií.

Klasické systémy sú lacnejšie ako bezdrôtové a ich výhodou je, že možno kombinovať komponenty viacerých výrobcov. Bezdrôtové systémy nenarúšajú inštalačné lišty a ich montáž je čistá a rýchla. Dajú sa veľmi rýchlo rozšíriť, ale prvky viacerých firiem nie sú medzi sebou kompatibilné. Zákazník musí rátať s nutnosťou pravidelnej výmeny batérií, čo zvyšuje celkové prevádzkové náklady. Oba spôsoby prenosu sú spoľahlivé, záleží len na kvalite systému, nie na type.

Ako vybrať EZS

EZS zabezpečujú majetok s väčšou hodnotou, preto pri ich výbere nemožno pozerať na cenu, ale na kvalitu systému. Ešte pred kúpou EZS si treba overiť, či je výrobok náležite atestovaný. Ak systém používa rádiové alebo telekomunikačné zariadenia, musí mať atest Telekomunikačného úradu SR. Tieto atesty sú určitou zárukou kvality a výrazne uľahčujú rokovanie s poisťovňami o akceptovaní poistenia objektu. Ak teda pri výstavbe alebo v rámci rekonštrukcie objektu premýšľate nad dobrým zabezpečením svojho majetku, poplachové systémy by vo vašich plánoch rozhodne nemali chýbať. Kvalitní by mali byť nielen výrobok a predajca, ale aj montážna firma. Azda netreba pripomínať, že inštalovať EZS svojpomocne sa neodporúča ani zručnému domácemu majstrovi.