Detekcia úniku horľavých a toxických plynov

Použitie

Sledovanie kvality vnútorného prostredia patrí medzi základné požiadavky na bezpečnosť výrobných, distribučných a skladovacích technológií, pracujúcich s toxickými a horľavými plynmi, objektov s nebezpečenstvom výbuchu plynov (napr. amoniaku) ako aj kontrolných stanovíšť pre detekciu nebezpečných plynov. Medzi najčastejšie vyskytujúce sa prostredia patria:

Je potrebné pamätať aj na bezpečnosť jednotlivých osôb, pracujúcich v takom prostredí. V domácnostiach je vhodným riešením detektor oxidu uhoľnatého SF35O. Včas signalizuje nebezpečnú koncentráciu oxidu uhoľnatého, čím zabezpečuje ochranu života. Prístroj je riadený mikroprocesorom.

Zabezpečujeme prístroje s jednoduchou obsluhou, dlhou životnosťou, vysokou spoľahlivosťou a prijateľnou cenou. Naša spoločnosť zabezpečí servis, poradenstvo a projekciu Vami požadovaného systému.

Naša spoločnosť dodáva:

Detektor

Slúži k zisteniu výskytu horľavých a toxických plynov, prípadne výparov a zabezpečuje signalizáciu nebezpečenstva. Signalizuje svetelne a zvukovo prekročenie nastavených hraníc výskytu plynov. Pracuje automaticky bez potreby zásahu obsluhy. Jeho použitie závisí od rozhodnutia zákazníka. Odporúčame inštalovať detektory aj v prostredí garáží motorových vozidiel, skladov organických rozpúšťadiel, v lakovniach a pod.

Ústredňa

Sleduje prekročenie nastavenej koncentrácie plynov alebo aj prípadnú poruchu systému. Je možné ku nej pripojiť až 10 snímačov. Spoľahlivá prevádzka je zabezpečovaná záložným akumulátorovým zdrojom pre prípad výpadku elektrickej siete.

K ústredni se pripájajú snímače a akčné členy, ktoré ústredňa ovláda. Ústredňa sleduje prekročenie nastavenej koncentrácie plynu a prípadnú poruchu systému. Prístroj je možno napájať zo záložného akumulátorového zdroja v prípade výpadku siete. Ústredňa má vyvedené prepínacie kontakty troch výstupných relé ( Prevádzka; Alarm 1; Alarm 2). Ústredňa je podľa prevedenia osadená pre pripojenie jedného až desiatich snímačov. Je vyrábaná celkom v 4 veľkostiach, použitý typ závisí od konkrétnych podmienok. Je napájaná napätím 230 V±10%; 50 Hz. Maximálna vzdialenosť ústredne od snímača môže byť až 400 m.

ustredna